Integritetspolicy

Boncena AB med organisationsnummer 556899–2274 och adress Bergavägen 1A, 253 66 Helsingborg (”vi”, ”oss”, ”Boncena”) är personuppgiftsansvarig och ansvarar för de personuppgifter som behandlas om dig.

För oss på Boncena är våra kunders förtroende av största vikt. Detta förtroende utgör grunden för vår verksamhet. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. För att informera om hur vi behandlar personuppgifter har vi upprättat den här Integritetspolicyn. Integritetspolicyn utgår från gällande rätt och förtydligar hur vi arbetar för att tillvarata dina rättigheter och värna om din integritet. Om du har några frågor om användningen av dina personuppgifter i enlighet med denna information, kontakta oss på gdpr@boncena.se.

Boncena samlar in information om dig genom den information som du själv delger oss när du besöker vår webbplats, ingår avtal med oss, köper våra produkter eller som du i övrigt delger i kommunikation med oss exempelvis när du fyller i formulär på vår webbplats eller ingår ett samtal med oss (då
samtalet spelas in för säkerhets-, kvalitets- och utbildningssyfte).

Vi jobbar ständigt med att förbättra vår verksamhet, därför kan Integritetspolicyn komma att ändras från en tid till annan. Vi kan komma att uppdatera Integritetspolicyn till följd av förändringar i den juridiska, tekniska eller affärsmässiga utvecklingen. Du kan se när den senaste uppdaterades genom
att kontrollera datumet längst ner i denna Integritetspolicy.

Syftet med Integritetspolicyn är att du ska veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan tillvarata dina rättigheter. Vi strävar efter att vara transparenta med hur vi använder dina personuppgifter.

Denna Integritetspolicy är uppbyggd på följande sätt:
1. Personuppgifter som behandlas när du är inne på vår webbplats
2. Personuppgifter som behandlas när du är kontaktperson när vi ingår affärer med företaget du är anställd på
3. Personuppgifter som behandlas när du ingår avtal med oss och köper våra produkter
4. Personuppgifter som vi behandlar efter att du ingått avtal med oss
5. Personuppgifter som behandlas på grund av rättslig förpliktelse eller för att tillvarata
rättliga anspråk
6. Vilka vi delar dina personuppgifter med
7. Överföringar utanför EU/EES
8. Hur vi skyddar dina personuppgifter

9. Dina rättigheter

Tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Om du önskar inkomma med klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten avseende vår behandling av dina personuppgifter så har du rätt att göra det. Vänligen se www.imy.se för mer information om hur du går till väga.

1. Personuppgifter som behandlas när du är inne på vår webbplats


Personuppgifter som behandlas
Vi behandlar din IP-adress. När du skriver in en adress till en webbplats i din
webbläsare skapas ett anrop som skickas ut på internet. Anropet passerar våra routrar på sin väg till vår webbplats.

Ändamål
Vi behöver behandla din IP-adress för att du ska kunna vistas på vår webbplats. Vi lagrar textfiler (cookies) i din webbläsare för att samla in information om
användandet av vår webbplats.

Laglig grund
Vi har ett berättigat intresse av att du och andra personer som är intresserade av
våra produkter ska kunna vistas på vår webbplats för att kunna ta del av dem.


Lagringstid
Din IP-adress behandlas under tiden för ditt besök på vår webbplats. Cookies sparas till dess lagringstid går ut eller till dess du raderar dem från din
webbläsare. Genom att radera cookies eller stänga av funktionen i din
webbläsare kan du tillse att Boncena inte längre behandlar informationen.

2. Personuppgifter som behandlas när du är kontaktperson när vi ingår
affärer med företaget du är anställd på


Personuppgifter som behandlas
Namn, titel och arbetsplats: adress, e-postadress, telefonnummer.

Ändamål
Vi behöver behandla denna information för att ingå i en avtalsrelation med dig. Vi kan använda dina personuppgifter, du som är kontaktperson för företaget vi ingår affärer med.

Laglig grund
Vi har ett berättigat intresse för att kunna ingå avtal med företaget du är anställd på.


Lagringstid
Vi kommer behandla dessa personuppgifter under en tid om tre (3) år från dagen för köp av produkt, eller den tid som påkallas av tjänstens natur.

3. Personuppgifter som behandlas när du ingår avtal med oss och köper
våra produkter


Personuppgifter som behandlas
Inspelning av telefonsamtal.

Ändamål
Vi behöver behandla denna information för att kunna använda inspelningen i säkerhets, kvalitets- och utbildningssyfte.

Laglig grund
Vi har ett berättigat intresse av att spela in vårt telefonsamtal - för att kunna använda inspelningen för säkerhets-, kvalitets- och utbildningssyfte. Således även för att kvalitetssäkra vårt arbete och reda ut ev. oklarheter.


Lagringstid
Vi kommer behandla dessa personuppgifter i tolv (12) månader från dagen för
inspelningen.

-----

Personuppgifter som behandlas
Namn, titel och arbetsplats: adress, e-postadress, telefonnummer samt inköpt produkt.

Ändamål
Vi behöver behandla denna information för att utföra vår tjänst och leverera den produkt du köpt. Vi kan använda dina personuppgifter för att tillhandahålla våra tjänster och produkter till dig, för att kommunicera med dig och för att lagra vår kommunikation.

Laglig grund
Ingående av avtal.


Lagringstid
Vi kommer behandla dessa personuppgifter under en tid om tre (3) år från dagen för köp av produkt, eller den tid som påkallas av tjänstens natur.

4. Personuppgifter som vi behandlar efter att du ingått avtal med oss


Personuppgifter som behandlas

Namn, titel och arbetsplats: adress, e-postadress, telefonnummer samt inköpt produkt.

Ändamål
Vi behöver behandla denna information för att bokföra och fakturera, ta betalt för och redovisa våra ekonomiska uppgifter.

Laglig grund
Behandlingen grundas på rättslig förpliktelse. Lagras i enlighet med bokföringsregler.


Lagringstid
Vi kommer behandla dessa personuppgifter under en tid om sju (7) år från dagen de bokfördes enligt bokföringslagen.

5. Personuppgifter som behandlas på grund av rättslig förpliktelse eller för att
tillvarata rättsliga anspråk


Personuppgifter som behandlas

Personuppgifter som har behandlats i och med att du har ingått avtal med oss.


Ändamål
Vi behöver behandla denna information för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt lag, författning, myndighetsföreskrift och riktlinjer.

Laglig grund
Behandlingen grundas på rättslig förpliktelse. För att uppfylla lagkrav som finns så behöver vi behandla dessa uppgifter. Dessa lagkrav kan exempelvis vara skatterättsliga eller enligt bokföringsförpliktelser.


Lagringstid
Vi kommer behandla dessa personuppgifter under den tid som påkallas av den
rättsliga förpliktelsen.

-----

Personuppgifter som behandlas

Personuppgifter som har behandlats i och med att du kommit i kontakt med våra produkter.


Ändamål
Vid en eventuell tvist kan vi använda dina personuppgifter för att utreda, bemöta eller fastställa rättsliga anspråk eller tvister relaterat till ditt köp av våra produkter eller vårt avtalsförhållande i övrigt.

Laglig grund
Vi har ett berättigat intresse av att tillvarata våra rättigheter.


Lagringstid
Vi kommer behandla dessa personuppgifter under en tid om tre (3) år från den tid som påkallas tills det rättsliga anspråket har fastställts och beslut/dom har vunnit laga kraft.

6. Vilka vi delar dina personuppgifter med


Vi delar endast dina personuppgifter i det fall det är nödvändigt för vår verksamhet. Vi delar dina personuppgifter med våra samarbetspartners så som med vår samarbetspartner inom rekrytering Teamtailor AB (organisationsnummer: 556936–6668) där all information och personuppgifter som behandlas när du söker jobb hos oss lagras i enlighet med Dataskyddsförordningen i Teamtailor AB:s system (för att läsa mer om hur Teamtailor AB behandlar dina personuppgifter kan du läsa deras Integritetpolicy genom att följa denna länk, vår revisor Grant Thornton Sweden AB (organisationsnummer: 556356–9382), vår IT-leverantör och datakonsult HELkom i Borås AB (organisationsnummer: 559216–0922), vår hemsideleverantör Bloom Webb AB (organisationsnummer: 556843–9516) samt vår leverantör inom marknadsföring Aimfor AB (organisationsnummer: 556936–6999).

IT-leverantörer – Vi använder IT-leverantörer som är nödvändiga för att vi ska kunna leverera vår tjänst, särskilt vad gäller programmering och utveckling av tjänsten. Leverantör av redovisningstjänster – Vi använder externa leverantörer av redovisnings- och bokföringstjänster, leverantörerna är nödvändiga för att vi ska kunna fakturera och bokföra i vår verksamhet.

Myndigheter och rättsväsende – Vi kan dela dina personuppgifter när vi, i god tro, anser att det är nödvändigt för att uppfylla rättsliga skyldigheter eller för att besvara rättsliga anspråk. Vi kan också dela dina personuppgifter när vi, i god tro, misstänker att det är nödvändigt med hänsyn till nationell säkerhet, polis- och underrättelseverksamhet eller för att undvika dödsfall eller personskada, förutsatt att dessa intressen inte övervägs av dina rättigheter och friheter för skydd av dina personuppgifter.

Vi kan också lämna ut personuppgifter till utomstående då det särskilt överenskommits mellan oss och dig, då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina eller våra rättigheter, eller om det är nödvändigt för att vi ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol.

7. Överföringar utanför EU/EES


I dagsläget behandlar vi dina personuppgifter enbart inom EU/EES. Skulle det vid undantagsfall dyka upp en situation där vi skulle behöva behandla dina personuppgifter utanför EU/EES så kommer vi vidta lämpliga säkerhetsåtgärder i enlighet med Dataskyddsförordningen.

8. Hur vi skyddar dina personuppgifter


Din säkerhet är viktig för oss. Därför har vi vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från förlust, missbruk, avslöjande, ändring, förstörelse, obehörig åtkomst och annan otillåten behandling. Vi analyserar och utvärderar regelbundet åtgärderna i syfte att skyddet för dina uppgifter ska bli så säkert som möjligt. Boncenas medarbetare, uppdragstagare och dess leverantörer är skyldiga att följa Boncenas regler, Integritetspolicy och andra
interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter.

9. Dina rättigheter


Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss, men i de fall behandlingen stöder sig på fullgörande av avtal måste vi ha dina uppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden. Om du inte lämnar dina personuppgifter finns det risk för att vi inte kan åta oss förpliktelser enligt avtal.

Vi kan be om ditt samtycke för att behandla vissa av dina personuppgifter. Du är inte skyldig att ge ett sådant samtycke om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för de specificerade ändamålen. Du kan återkalla ditt samtycke närsomhelst genom att kontakta oss. Om du återkallar ditt samtycke är återkallandet giltigt från tidpunkten för återkallandet och det påverkar inte behandling som vi utfört under tiden innan återkallelsen skedde.

När vi behandlar personuppgifter om dig har du som registrerad flera rättigheter. Du har rätt att när som helst ta kontakt med oss gällande dessa, och om du vill utöva någon av rättigheterna som beskrivs nedan når du oss enklast på gdpr@boncena.se.

Rätt till information – Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Rätt till tillgång – Du har rätt att vända dig till oss och begära att få veta vad för personuppgifter vi behandlar om dig och begära en kopia av dessa (rätten att begära registerutdrag).

Rätt till rättelse – Du har rätt att få felaktiga, ofullständiga eller inaktuella uppgifter rättade och komplettera med korrekta uppgifter. Du har också som huvudregel rätt att få information om vart vi har inhämtat den felaktiga uppgiften.

Rätt till radering – I enlighet med dataskyddsförordningen har du, under vissa förutsättningar, rätt att få dina uppgifter raderade (rätten att bli bortglömd).

Rätt till begränsning av behandling – I vissa särskilda situationer har du enligt dataskyddsförordningen rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Rätt att göra invändningar – Rätten att göra invändningar gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Du har således rätt att göra invändningar mot att vi spelar in vårt telefonsamtal med dig i säkerhets-, kvalitets- och utbildningssyfte.

Rätt till dataportabilitet – Under vissa omständigheter har du rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format och föra över de personuppgifter som du själv har lämnat till Boncena till en annan verksamhet/personuppgiftsansvarig.


Rätt till återkallelse av samtycke – Om vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke har du alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för fortsatt behandling av de personuppgifter som Boncena behandlar med sådan rättslig grund.

Rätt att inge klagomål – Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Du kan läsa mer om detta på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats https://www.imy.se/.


Denna Integritetspolicy uppdaterades senast den 20 maj 2024.

Kontakta oss

Vill du veta mer om oss och vårt sortiment? Kontakta oss via formuläret nedan.

Tack för ditt mail!

Vi kommer höra av oss snarast möjligt.

Oops! Something went wrong while submitting the form.